Stichting IZW

Gegevens

Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn, Stichting IZW
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN: 855621692
KvK-nummer: 64337081
IBAN: NL77INGB0006938596 t.n.v. Stg Informatievoorziening Zorg en Welzijn

Contact

info@izw-naz.nl
Post en bezoekadres: Nachtegaalstraat 26 2211 KJ Noordwijkerhout
Telefoon: 0252 86 0252 en 0614997795

ANBI status

De Stichting is per 01-01-2018 erkend als ANBI dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor vanaf 1 januari 2018 alle giften aan de Stichting IZW voor 100% ten goede komen aan de NAZ en de giften voor donateurs onbelast zijn. Doneer!

Bestuur en Gebruikersgroep

De Stichting IZW werkt alleen met vrijwilligers; het bestuur is onbezoldigd. De leden van de Gebruikersgroep krijgen eventueel de van de Belastingdienst toegestane maximale vergoeding. Het open source softwarebedrijf Seecr zorgt voor de techniek die het verzamelen, doorzoeken en vindbaar maken van de data in de NAZ mogelijk maakt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Drs. Johannes Belt, voorzitter. Hij is bekend met de gezondheidszorg door zijn verpleegkundige achtergrond; is 16 jaar bibliothecaris en manager in het Leids Universitair Medisch Centrum geweest waar hij momenteel werkzaam is als Senior adviseur Research beleid.
  • Carmen van der Heijden, secretaris. Zij is informatiespecialist in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en bij Dimence Groep.
  • Karen van den Berg, penningmeester. Zij is informatiespecialist bij Parnassia Groep.
Dit bestuur geeft Stichting IZW veel steun. Ze zijn kritisch, stimuleren initiatieven of staan soms op de rem. We werken tevens met een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd advies geeft.

De Stichting IZW wordt ondersteund door de Gebruikersgroep, de vrijwilligers. Het is een groep van vier, vijf mensen die de automatische invoer van uitgevers controleren en daarnaast handmatig artikelen invoeren en deze van trefwoorden en (korte) samenvattingen voorzien.
Carmen van der Heijden is primus inter pares van de Gebruikersgroep. De leden van de Gebruikersgroep ontvangen een vrijwilligersbijdrage.

Ontstaan en vervolg

De NAZ, Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg is begonnen als bibliografische databank op het gebied van verpleegkunde. In 2013 is besloten om de NAZ uit te bouwen tot een breder bestand dat het hele gebied van de ca. 100 in Nederland verschijnende Nederlandstalige tijdschriftenover gezondheidszorg op zal nemen. De databank gaat terug tot 2000, een aantal verpleegkundige kerntijdschriften nog verder.

Ideologisch Karakter

In 2018 hoopt de Stichting IZW een subsidie of donatie te ontvangen om de website verder te ontwikkelen en bovenal de NAZ Open Access te maken, ofwel openbaar toegankelijk zodat patiënten, mantelzorgers en familie, diëtisten, fysiotherapeuten en (wijk)verpleegkundigen, huisartsen en tandartsen, leerlingen en studenten MBO, HBO en Universiteit enz. allemaal de noodzakelijke literatuur kunnen zoeken en vinden.
Waar mogelijk verwijst de NAZ naar het vrij toegankelijke artikel.

Doelstellingen

De Stichting IZW heeft ten doel, volgens de statuten, Artikel 2:

“De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de informatievoorziening ten behoeve van zorg en welzijn en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het ontwikkelen, beheren en exploiteren van producten en diensten ten behoeve van zorg en welzijn;
b. het verder ontwikkelen, beheren en exploiteren van de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg.”

Beleidsplan en financieel jaarverslag

Het Beleidsplan 2024 – 2025 vindt u hier.
Het financieel jaarverslag 2023 vindt u hier.
ENIGMA administratiekantoor verzorgt de financiën.

Disclaimer

Wij doen onze uiterste best om eventuele auteursrechten te achterhalen. Mochten wij daar volgens u als belanghebbende niet in zijn geslaagd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. De informatie op deze website hebben wij op zorgvuldige wijze en naar beste weten verzameld en samengesteld, met bronnen die betrouwbaar geacht worden. Mocht de informatie niet kloppen of verouderd zijn, dan verzoeken wij u ook om contact met ons op te nemen. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan de stichting IZW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Stichting IZW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde informatie.